ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્યશ્રી - મિતેશભાઈ નવીનભાઈ પટેલ

મારી આપ સૌ ઝારોલા ગામ વાસી તથા બહારના દાતાશ્રીઓને નમ્ર અપીલ છે. આપ ઝરોલા કેળવણી મંડળના સનિષ્ઠ પ્રયાસોમાં પુર્ણત મદદ કરશોજી. એક જન ભાગીદાર બીજા જન ભાગીદારને ભણાવશે,અક્ષરજ્ઞાન આપશે તો એચ.જે.પરીખ હાઈસ્કુલ ઝારોલ જે.પી.પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર,ઝારોલ,સૂરબાળવાટિકા ઝારોલામાં જ્ઞાનનો સૂર્યોદય થશે તે નિશંક છે.


ટ્રસ્ટીશ્રી


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,188