ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J. Parikh High School | Principal Massege

આચાર્યશ્રીની અપેક્ષાઓ

જન્મ દિવસે શાળાને સહાય ભૂત થયેલ દાન

જન્મ દિવસે શાળાને સહાય ભૂત થયેલ વિદ્યાર્થી \ વાલીની વિગત શાળા પરિવાર વતી  જન્મ દિવસની હાર્દિક  શુભેચ્છા

અ.નં                નામ                      ધોરણ          જન્મ તારીખ       જ.તા.મળેલ દાન    

૧           ડાભી  ચિંતનકુમાર           ૧૦ બ            ૨૬\૦૬\૨૦૦૦            ૫૦\રૂ


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,789