ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J. Parikh High School | Donor1

દાતાશ્રી

ક્રમ નં. દાતાના નામ રકમ તારીખ
શંભુભાઈ જશભાઈ પટેલ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- ૨૧/૧/૨૦૦૭
રામ ભરોસે ૫,૦૦,૦૦૦/- ૨૯/૫/૨૦૦૭
જયંતિભાઈ શંકરભાઈ પટેલ ૧,૦૦,૦૦૦/- ૪/૪/૨૦૦૭
કાંતિભાઈ શંકરભાઈ પટેલ ૧,૦૦,૦૦૦/- ૨/૫/૨૦૦૭
રજનીકાંત પરસોતમ પટેલ ૧૧,૦૦૦/- ૩/૨/૨૦૦૮
રસિકભાઈ પરસોતમ પટેલ ૧૦,૦૦૦/- ૨/૧/૨૦૦૭
વિનુભાઈ આશાભાઈ બીન મથુરભાઈ ૫૦૦૦/- ૫/૧/૨૦૦૭
જનકભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ ૫0૦૦/- ૫/૨/૨૦૦૭
જાદવજી નારણભાઈ ઠકકર ૫૦૦૦/- ૩૧/૮/૨૦૦૭
૧૦ અરવિદભાઈ ડાહયાભાઈ બીનદેસાઈ પટેલ ૧૨૧૦૦/- ૧૧/3/૨૦૦૮
૧૧ સ્વ. શિવાભાઈ ધોરીભાઈ પટેલ ૫૫૦૦/- ૧૨/૩/૨૦૦૮
૧૨ પ્રદિપભાઈ રતિલાલ પટેલ ૫૫00/- ૧૯/૩/૨૦૦૮
૧૩ પાટીદાર સેવા સમાજ ૧૨૧૦૦/- ૧૯/૩/૨૦૦૮
૧૪ પટેલ અશ્વિનભાઈ મગનભાઈ ૫૫૦૦/- ૨૭/૩/૨૦૦૮
૧૫ પટેલ પ્રવિણભાઈ એસ ૫૦૦૦/- ૨/૫/૨૦૦૮
૧૬ ઝારોલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી, ઝારોલા ૫૫૦૦/- ૨૦/૫/૨૦૦૮
૧૭ મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ ૫૫૦૦/- ૬/૧/૨૦૦૯
૧૮ ક્રિષ્ણા ફાઉન્ડેશન ૨૦૦૦૦/- ૨૧/૩/૨૦૦૯

   ૧૯          રામ ભરોસે  હસ્તે પીન્ટુભાઈ                                 ૩૨,૨૨૫/-                  ૨૭/૩/૨૦૧૦

  ૨૦          વિનોદભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                               ૧૧૦૦૦/-                 ૦૬/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૧            નરહરિ . જે. ઠક્કર                                                 ૧૧૦૦૦/-                 ૧૩/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૨           કનુભાઈ ધોરીભાઇ પટેલ                                        ૧૧૦૦૦/-                 ૧૮/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૩           રમેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ                                    ૧૧૦૦૦/-                 ૦૮/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૪         મિતેશકુમાર .એમ પટેલ , કમળાબેન એમ               ૧૧૦૦૦/-                 ૧૮/૦૯/૨૦૧૦

                પટેલ  ની  સ્મુર્તી પેઠે

૨૫           સુમનભાઈ મણીભાઈ પટેલ   સુણાવ                    ૨૫૦૦૦/-                   ૨૮/૦૯/૨૦૧૦

૨૬             મંજુલાબેન હસમુખભાઈ પટેલ                           ૫૧૦૦૦/-                   ૨૪/૦૧/૨૦૧૧

૨૭            રાજેન્દ્રભાઈ જશભાઈ પટેલ                                 ૧,૨૫૦૦૦/-               ૦૩/૦૫/૨૦૧૧

૨૮            મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                                     ૨૫૦૦૦/-                  ૨૨/૦૭/૨૦૧૧

૨૯            કાન્તીભાઈ શંકરભાઈ પટેલ  USA                      ૨,૦૦૦૦૦/-                ૧૬/૦૮/૨૦૧૧

૩૦            ભાઈલાલ લલ્લુભાઈ પટેલ                                  ૧૫૦૧૫/-                  ૩૦/૦૧/૨૦૧૨ 

૩૧            જશવંતભાઈ.એ.પટેલ  ઝારોલા                            ૧૧૦૦૦/-                    ૩૦/૦૧/૨૦૧૨

૩૨            જયંતિભાઈ હાથીભાઈ પટેલ  USA                       ૧૧૦૦૦/-                    ૩૦/૦૧/૨૦૧૨

૩૩            વિનોદભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                             ૧૪૦૦૦/-                   ૧૨/૦૪/૨૦૧૨ 

૩૪           રતિલાલ હાથીભાઈ  પટેલ   USA                        ૫૦,૦૦૦/-                 ૧૯/૦૫ ૨૦૧૨ 

૩૫           મનુભાઈ  હાથીભાઈ પટેલ                                   ૫૧,૦૦૦/-                  ૧૨/૦૯/૨૦૧૨

૩૬            મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ ( મકાન ના કામે )        ૬,૦૦,૦૦૦/-                ૧૫/૧૦/૨૦૧૨

૩૭           મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ  (મકાન ના કામે)          ૫,૦૦,૦૦૦/-                ૧૯/૧૦/૨૦૧૨

૩૮           મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ  (મકાન ના કામે)           ૧૪,૧૧,૦૦૦/-                ૨૦/૧૦/૨૦૧૨

૩૯           જય ઈલેટ્રી કલ જનરલ સ્ટોર (બોરસદ)                ૧૧૦૦૦/-                       ૨૨/૧૦/૨૦૧૨

૪૦          ચારુબેન જયંતિભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                  ૫,૦૦,૦૦૦/-                   ૦૮/૧૨/૨૦૧૨

                 મકાનના બાધકામ માટે  (USA)

૪૧            સોમાભાઈ ફુલાભાઈ પટેલ (USA)                      ૨૫૦૦૦/-                       ૨૬/૦૧/૨૦૧૩   

૪૨             મીનાબેન ચંદ્રકાંત પટેલ (USA)                        ૨૫૦૦૦/-                        ૨૬/૦૧/૨૦૧૩ 

૪૩             ચેતનાબેન વિજયભાઈ પટેલ                          ૫,૦૦,૦૦૦/-                     ૧૩/૦૩/૨૦૧૩                                                                    સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના સુપુત્રી  (USA) અડાસ (મકાનના બાધકામ માટે )

૪૪             સરલાબેન સૂર્યકાંત પટેલ                               ૫,૦૦,૦૦૦/-                       ૨૦/૦૪/૨૦૧૩                                                                               સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના નણંદ   (USA) 

૪૫            મીનાબેન કલ્પેશકુમાર મનુભાઈ પટેલ              ૨,૫૧,૦૦૦/-                       ૨૧/૦૫/૨૦૧૩                                                                     સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્ર વધુ (USA)

૪૬            અમિષાબેન કૌશિકભાઈ મનુભાઈ પટેલ (USA)    ૨,૫૧,000/-                        21/05/2013                                                                    સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્રવધુ (USA) 

૪૭             સુશીલાબેન કનુભાઈ ધોરીભાઇ પટેલ  ઝારોલા    ૨,૫૧,૦૦૦/-                       ૦૮/૦૬/૨૦૧૩ 

૪૮               ડી ન્ક્રર  આર .ઠક્કર     (અમદાવાદ)                   ૫૦૦૧/-                             ૧૭/૦૬/૨૦૧૩ 

૪૯                મણીબેન હાથીભાઈ પટેલ                                  ૨,૫૧,૦૦૦/-                       ૨૯/૦૬/૨૦૧૩                                                                              સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના (સાસું)                 

૫૦                કૌશિકભાઈ  મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                ૨,૫૧,૦૦૦/-                      ૨૯/૦૬/૨૦૧૩                                                                               સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્ર (મકાનના બાધકામ માટે ) (USA) 

૫૧                  કલ્પેશકુમાર મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ              ૨,૫૧,૦૦૦/-                      ૦૩/૦૭/૨૦૧૩                                                                               સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્ર (USA)  (મકાનના બાધકામ માટે )

૫૨                   મનુભાઈ  હાથીભાઈ પટેલ                                 ૫,૪૦,૦૦૦/-                      ૦૬/૦૮/૨૦૧૩                                                                       (મકાનના બાધકામ માટે )

૫૩                    સેહુલ કુમાર રાજેન્દ્રભાઈ જશભાઈ પટેલ            ૩,૦૦ ,૦૦૦/-                       ૧૪/૦૮/૨૦૧૩ 

૫૪                    શાન્તાબેન  જશભાઈ પટેલ                              ૨,૦૦,૦૦૦/-                          ૧૬/૦૮/૨૦૧૩                                                                 હસ્તે   સેહુલકુમાર રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ 

૫૫          ઘનશ્યામભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ  ઝારોલા   USA      ૧૬૦૦૦/-                             ૨૮/૦૧/૨૦૧૪ 

૫૬            બકુલાબેન સુનીલભાઈ પટેલ  (USA)                          ૨૫,૦૦૦/-                            ૨૮/૦૨/૨૦૧૪                                                         હસ્તે    કનુભાઈ ધોરીભાઇ પટેલ

૫૭             અશ્વિનભાઈ  ગોકળભાઈ ચાવડા                                   ૧૧,૧૧૧/-                               ૨૮/૦૨/૨૦૧૪

૫૮              યોહાનભાઈ   ટીફાનભાઈ મેકવાન                                 ૧૧,૧૧૧/-                               ૨૮/૦૨/૨૦૧૪ 

૫૯               ચંદ્રકાન્તભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                  ૧,૦૦,૦૦૦/-                         ૨૮\૦૩\૨૦૧૪          

                     માતૃશ્રી શાંતાબેન ની યાદ ગીરી પેઠે                                                               

૬૦                 રાજુભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                       ૧,૫૦,૦૦૦/-                        ૧૧/૦૪/૨૦૧૪                                  

                       માતૃશ્રી શાંતાબેન ની યાદ ગીરી પેટે                                                                                                                                      

 ૬૧                  શૈલેષભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                  ૧,૦૦,૫૦૦/-                         ૨૬/૦૪/૨૦૧૪               

                        માતૃશ્રી શાંતાબેન ની યાદ ગીરી પેટે

૬૨                   શાંતાબેન રાવજીભાઈ પટેલ                                    ૧,૫૦,૨૪૭/-                           ૩૦/૦૪/૨૦૧૪

૬૩                   ચેતનાબેન વિજયકુમાર પટેલ (અડાસ)                    ૨૫,૦૦૦\-                              ૨૪\૦૫\૨૦૧૪  (ડાયરી પેટે આપેલ છે.)

૬૪                   ચિન્ટુભાઈ સોહાગભાઈ પટેલ                                  ૧૦૦૦૦૦ \-                           ૧૮\૦૮\ ૨૦૧૪

૬૫                  સ્વ ડાહ્યાભાઈ બેચરભાઈ પટેલ (ડેપ્યુટી ની સ્મુતિમાં )  ૧૧,૧૧૧/-                           ૦૬/૧૧/૨૦૧૫                     

                    હસ્તે શ્રી રતિલાલ ડાહ્યાભાઈ પટેલ (ડેપ્યુટી તરફથી)  

૬૬              સ્વ સુધાબેન અરવિંદભાઈ પટેલ ના સ્મુતિમાં                  ૧૧૦૦૦૦/-                        ૦૯/૧૧/૨૦૧૫ 

                અરવિંદભાઈ ડાહ્યાભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ તરફથી   ઝારોલા (અમદાવાદ) દાન મળેલ છે                                                                                                                         


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,802