ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J. Parikh High School | Documents

પત્રકો

દિવસ તારીખ
વિશ્વ જલપ્લાવિત વિસ્તાર દિવસ ૨-ફેબુઆરી
વિશ્વ વન  દિવસ ૨૧ માર્ચ
વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ ૭-એપ્રિલ
વિશ્વ કેરીટેજ દિવસ ૨૨- એપ્રિલ
વિશ્વ પૃશ્વી  દિવસ ૨૨- એપ્રિલ
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા  દિવસ ૩-મે
તમાકુ નિષેધ દિવસ ૩૧-મે
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ૫-જુન
આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઝોન દિવસ ૧૬-સપ્ટે.
વન્યપ્રાણી સપ્તાહ દિવસ ૨થી૯-નવે.
વિશ્વ હેબિટેટ દિવસ ૫-ઓકટો.
વિશ્વ અન્ન દિવસ ૧૬-ઓકટો.
વિશ્વ પરિસર દિવસ ૧-નવે.
વન પ્રકૃતિ દિવસ ૧૦-નવે.
વિશ્વ સંરક્ષણ દિવસ ૩-ડિસે.
રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ ૧૪-ડિસે.
વિશ્વ જૈવિકતા દિવસ ૨૯-ડિસે.
આર્મી  દિવસ ૧૫-જાન્યુ.
પ્રજાસત્તાક દિવસ ૨૬-જાન્યુ.
શહીદ દિન ૩૦-જાન્યુ.
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલાદિન ૧-માર્ચ
મજૂર દિન ૧-મે
શિક્ષક દિન ૫-સપ્ટે.
હિન્દી  દિવસ ૧૪-સપ્ટે.
વાલ્મીકી જંયતિ ૨૪-ઓકટો.


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,795