ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J. Parikh High School | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- એચ.જે. પરીખ હાઇસ્કૂલ, ઝારોલા
શાળાનું સરનામું :- તા. બોરસદ. જિ.આણંદ
શાળાનો ફોન નં. :- ૦૨૬૯૬-૨૮૫૬૩૭
ટ્રસ્ટનું નામ :- ઝરોલા કેળવણી મંડળ, ઝારોલા
રજી.નંબર :- ઇ.એસ.ટી. ૦૧-૦૭૪૭ રજી.નં. એમ.એ.-એસ.એચ.એ.-એન.એ.એસ.એચ.એ./ ઈ. ૬૦૬ ખેડા
ઈ-મેઇલ :- hiparikhhighschoolzarola@yahoo.in , zarolakm@yahoo.com
એસ.એસ.સી. ઇન્ડેક્ષ :- ૭૩-૦૭૬
એચ.એસ.સી. ઇન્ડેક્ષ :- ૨૧.૦૫૦
આચાર્યશ્રી :- શ્રી નવીનભાઈ  એ. પટેલ
આચાર્યશ્રીનો ફોન નં. :- ૦૨૬૯૮-૩૨૦૦૬૨ ૨૨૨૧૫૩ સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,776