ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J.PARIKH& STM U.M.H.PATEL U M SHALA ZAROLA TEJSVI TARLA 2014

શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ.પટેલ ઉ.મા શાળા ઝારોલા તેજ્તવી તારલા ૨૦૧૩-૨૦૧૪

શ્રી એચ.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ.પટેલ ઉ.મા શાળા ઝારોલા ના ધો.૦૯ થી ૧૨ ના તેજસ્વી તારલા ૨૦૧૩-૧૪

ધોરણ-૧૦   પરિણામ

બોર્ડનું પરિણામ :  ૬૩.૮૫

જીલ્લાનું પરિણામ :૭૧.૩૪

કેન્દ્રનું પરિણામ :    ૭૩.૬૧

શાળાનું પરિણામ :  ૯૪.૬૮

ક્રમ            નામ                                       ધોરણ     વર્ષ         ટકા          રેન્ક       ગામ        ફોટો

૧ . પ્રજાપતી ધ્રુવેલકુમાર શૈલેશભાઈ         ૧૦     ૨૦૧૪       ૮૬.૮૩         ૧          ઝારોલા

૨  પટેલ નીલ કુમાર જયેશભાઈ                ૧૦      ૨૦૧૪      ૮૨.૬૬         ૨          ઝારોલા 

૩  પટેલ રોહનકુમાર                                 ૧૦     ૨૦૧૪      ૮૨.૦૦         ૩           વડેલી 

૪  ભોઈ વૈભવકુમાર                                 ૧૦      ૨૦૧૪     ૮૧.૮૩          ૪        બોરસદ 

૫  પટેલ પ્રેક્ષાબેન બીપીનભાઈ                ૧૦      ૨૦૧૪     ૮૦.૩૩          ૫       ઝારોલા

 

ધોરણ-૧૨  કોમર્સ\આર્ટસ પરિણામ

બોર્ડનું પરિણામ :   ૬૬.૩૫    

જીલ્લાનું પરિણામ :  ૬૩.૮૨ 

કેન્દ્રનું પરિણામ :    ૭૮.૮૧ 

શાળાનું પરિણામ :   ૮૭.૪૭ 

ક્રમ            નામ                                        ધોરણ     વર્ષ         ટકા          રેન્ક       ગામ        ફોટો

૧       ચાવડા જયોતિકાબેન જયદિપસિંહ     ૧૨      ૨૦૧૪        ૬૮.૭૧       ૧           વડેલી

૨      રાણા   હર્ષદાબેન દિનેશભાઈ              ૧૨      ૨૦૧૪       ૬૭.૦૦       ૨         ઝારોલા

૩      ભોઈ રીમાબેન રાવજીભાઈ                  ૧૨     ૨૦૧૪       ૬૪.૮૫        ૩        ઝારોલા

૪      સોલંકી શિલ્પાબેન રમેશભાઈ             ૧૨     ૨૦૧૪        ૬૪.૪૧         ૪        વડેલી

૫     વાળંદ દિપીકાબેન દિનેશભાઈ            ૧૨    ૨૦૧૪         ૬૩.૦૦         ૫        વડેલી

 

 

ધોરણ -૯     પરિણામ

ક્રમ            નામ                                ધોરણ      વર્ષ     પર્સન ટાઈલ       રેન્ક       ગામ        ફોટો

૧     પટેલ મીસાબેન વિપુલભાઈ           ૯  બ     ૨૦૧૪     ૯૯.૧૫           ૧          ઝારોલા

૨     પટેલ ચૈતન્યકુમાર પંકજભાઈ       ૯  બ     ૨૦૧૪    ૯૮.૩૧             ૨           વડેલી

૩     જાદવ વિરેન્દ્રસિંહ   ગુલાબસિંહ      ૯  બ     ૨૦૧૪    ૯૭.૪૭            ૩          વડેલી

૪   પટેલ કેયુર કુમાર પુનમભાઈ         ૯ અ       ૨૦૧૪   ૯૬.૬૩              ૪          વડેલી

૫   પટેલ જીતલબેન વિજયભાઈ         ૯ બ       ૨૦૧૪   ૯૫.૭૯              ૫       ઝારોલા

 

ધોરણ -૧૧   કોમર્સ \આર્ટસ   પરિણામ

 

ક્રમ            નામ                                ધોરણ      વર્ષ     પર્સન ટાઈલ       રેન્ક       ગામ        ફોટો

૧   પરમાર મિતલબેન અરવિંદભાઈ     ૧૧        ૨૦૧૪     ૯૭.૮૨            ૧           કસારી

૨   પ્રજાપતિ કાજલબેન શૈલેશભાઈ       ૧૧        ૨૦૧૪     ૯૫.૬૫           ૨          ઝારોલા

૩  ડાભી દિવ્યાબેન ગુલાબસિંહ              ૧૧        ૨૦૧૪     ૯૩.૪૭            ૩          વડેલી

૪  ડાભી પારૂલબેન રણજીતસિંહ            ૧૧      ૨૦૧૪      ૯૧.૩૦             ૪         વડેલી

૫ ચુનારા વિતીકાબેન જગદિશભાઈ      ૧૧      ૨૦૧૪      ૮૯.૧૩             ૫          વડેલી
 

 

 

                


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,781