ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
શ્રી એચ પરીખ & શ્રીમતિ યુ.એમ.એચ.પટેલ ઉ.મા શાળા ઝારોલા પરિણામ ૨૦૧૪-૨૦૧૫

શ્રી એચ.જે.પરીખ & યુ.એમ.એચ પટેલ ઉ મા શાળા તેજસ્વી તારલા વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,827