ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
દાતાઓ

દાતાઓ૧

દાતાશ્રીઓં ની યાદી

અનું નંબર                        દાતાશ્રીઓં નામ                                                         આપેલ દાનની રકમ                   આપ્યા ની તારીખ

શંભુભાઈ જશભાઈ પટેલ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- ૨૧/૧/૨૦૦૭
રામ ભરોસે ૫,૦૦,૦૦૦/- ૨૯/૫/૨૦૦૭
જયંતિભાઈ શંકરભાઈ પટેલ ૧,૦૦,૦૦૦/- ૪/૪/૨૦૦૭
કાંતિભાઈ શંકરભાઈ પટેલ ૧,૦૦,૦૦૦/- ૨/૫/૨૦૦૭
રજનીકાંત પરસોતમ પટેલ ૧૧,૦૦૦/- ૩/૨/૨૦૦૮
રસિકભાઈ પરસોતમ પટેલ ૧૦,૦૦૦/- ૨/૧/૨૦૦૭
વિનુભાઈ આશાભાઈ બીન મથુરભાઈ ૫૦૦૦/- ૫/૧/૨૦૦૭
જનકભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ ૫0૦૦/- ૫/૨/૨૦૦૭
જાદવજી નારણભાઈ ઠકકર ૫૦૦૦/- ૩૧/૮/૨૦૦૭
૧૦ અરવિદભાઈ ડાહયાભાઈ બીનદેસાઈ પટેલ ૧૨૧૦૦/- ૧૧/3/૨૦૦૮
૧૧ સ્વ. શિવાભાઈ ધોરીભાઈ પટેલ ૫૫૦૦/- ૧૨/૩/૨૦૦૮
૧૨ પ્રદિપભાઈ રતિલાલ પટેલ ૫૫00/- ૧૯/૩/૨૦૦૮
૧૩ પાટીદાર સેવા સમાજ ૧૨૧૦૦/- ૧૯/૩/૨૦૦૮
૧૪ પટેલ અશ્વિનભાઈ મગનભાઈ ૫૫૦૦/- ૨૭/૩/૨૦૦૮
૧૫ પટેલ પ્રવિણભાઈ એસ ૫૦૦૦/- ૨/૫/૨૦૦૮
૧૬ ઝારોલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી, ઝારોલા ૫૫૦૦/- ૨૦/૫/૨૦૦૮
૧૭ મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ ૫૫૦૦/- ૬/૧/૨૦૦૯
૧૮ ક્રિષ્ણા ફાઉન્ડેશન ૨૦૦૦૦/- ૨૧/૩/૨૦૦૯

   ૧૯          રામ ભરોસે  હસ્તે પીન્ટુભાઈ                                                                         ૩૨,૨૨૫/-                           ૨૭/૩/૨૦૧૦

  ૨૦          વિનોદભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                                                     ૧૧૦૦૦/-                           ૦૬/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૧            નરહરિ . જે. ઠક્કર                                                                                      ૧૧૦૦૦/-                            ૧૩/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૨           કનુભાઈ ધોરીભાઇ પટેલ                                                                              ૧૧૦૦૦/-                         ૧૮/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૩           રમેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ                                                                           ૧૧૦૦૦/-                          ૦૮/૦૯/૨૦૧૦

 ૨૪         મિતેશકુમાર .એમ પટેલ , કમળાબેન એમ                                                      ૧૧૦૦૦/-                          ૧૮/૦૯/૨૦૧૦

                પટેલ  ની  સ્મુર્તી પેટે

૨૫           સુમનભાઈ મણીભાઈ પટેલ   સુણાવ                                                               ૨૫૦૦૦/-                     ૨૮/૦૯/૨૦૧૦

૨૬             મંજુલાબેન હસમુખભાઈ પટેલ                                                                       ૫૧૦૦૦/-                     ૨૪/૦૧/૨૦૧૧

૨૭            રાજેન્દ્રભાઈ જશભાઈ પટેલ                                                                           ૧,૨૫૦૦૦/-                   ૦૩/૦૫/૨૦૧૧

૨૮            મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                                                                              ૨૫૦૦૦/-                      ૨૨/૦૭/૨૦૧૧

૨૯            કાન્તીભાઈ શંકરભાઈ પટેલ  USA                                                                ૨,૦૦૦૦૦/-                  ૧૬/૦૮/૨૦૧૧

૩૦            ભાઈલાલ લલ્લુભાઈ પટેલ                                                                          ૧૫૦૧૫/-                       ૩૦/૦૧/૨૦૧૨ 

૩૧            જશવંતભાઈ.એ.પટેલ  ઝારોલા                                                                   ૧૧૦૦૦/-                       ૩૦/૦૧/૨૦૧૨

૩૨            જયંતિભાઈ હાથીભાઈ પટેલ  USA                                                               ૧૧૦૦૦/-                    ૩૦/૦૧/૨૦૧૨

૩૩            વિનોદભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                                                      ૧૪૦૦૦/-                   ૧૨/૦૪/૨૦૧૨ 

૩૪           રતિલાલ હાથીભાઈ  પટેલ   USA                                                                  ૫૦,૦૦૦/-               ૧૯/૦૫ ૨૦૧૨ 

૩૫           મનુભાઈ  હાથીભાઈ પટેલ                                                                            ૫૧,૦૦૦/-                  ૧૨/૦૯/૨૦૧૨

૩૬            મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ ( મકાન ના કામે )                                                 ૬,૦૦,૦૦૦/-                ૧૫/૧૦/૨૦૧૨

૩૭           મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ  (મકાન ના કામે)                                                 ૫,૦૦,૦૦૦/-                ૧૯/૧૦/૨૦૧૨

૩૮           મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ  (મકાન ના કામે)                                                 ૧૪,૧૧,૦૦૦/-                ૨૦/૧૦/૨૦૧૨

૩૯           જય ઈલેટ્રી કલ જનરલ સ્ટોર (બોરસદ)                                                     ૧૧૦૦૦/-                       ૨૨/૧૦/૨૦૧૨

૪૦          ચારુબેન જયંતિભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                                                      ૫,૦૦,૦૦૦/-                   ૦૮/૧૨/૨૦૧૨

                 મકાનના બાધકામ માટે  (USA)

૪૧            સોમાભાઈ ફુલાભાઈ પટેલ (USA)                                                         ૨૫૦૦૦/-                       ૨૬/૦૧/૨૦૧૩   

૪૨             મીનાબેન ચંદ્રકાંત પટેલ (USA)                        ૨                                 ૫૦૦૦/-                        ૨૬/૦૧/૨૦૧૩ 

૪૩             ચેતનાબેન વિજયભાઈ પટેલ                                                               ૫,૦૦,૦૦૦/-                 ૧૩/૦૩/૨૦૧૩                                        સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના સુપુત્રી  (USA) અડાસ (મકાનના બાધકામ માટે )

૪૪             સરલાબેન સૂર્યકાંત પટેલ                                                                  ૫,૦૦,૦૦૦/-                  ૨૦/૦૪/૨૦૧૩                                           સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના નણંદ   (USA) 

૪૫            મીનાબેન કલ્પેશકુમાર મનુભાઈ પટેલ                                               ૨,૫૧,૦૦૦/-                    ૨૧/૦૫/૨૦૧૩                                              સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્ર વધુ (USA)

૪૬            અમિષાબેન કૌશિકભાઈ મનુભાઈ પટેલ (USA)                                 ૨,૫૧,000/-                     21/05/2013                                                સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્રવધુ (USA) 

૪૭             સુશીલાબેન કનુભાઈ ધોરીભાઇ પટેલ  ઝારોલા                               ૨,૫૧,૦૦૦/-                     ૦૮/૦૬/૨૦૧૩ 

૪૮               ડી ન્ક્રર  આર .ઠક્કર     (અમદાવાદ)                                                ૫૦૦૧/-                        ૧૭/૦૬/૨૦૧૩ 

૪૯                મણીબેન હાથીભાઈ પટેલ                                                              ૨,૫૧,૦૦૦/-                  ૨૯/૦૬/૨૦૧૩                                                     સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના (સાસું)                 

૫૦                કૌશિકભાઈ  મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                                           ૨,૫૧,૦૦૦/-                 ૨૯/૦૬/૨૦૧૩                                                   સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્ર (મકાનના બાધકામ માટે ) (USA) 

૫૧                  કલ્પેશકુમાર મનુભાઈ હાથીભાઈ પટેલ                                       ૨,૫૧,૦૦૦/-                  ૦૩/૦૭/૨૦૧૩                                                       સ્વ ઉર્મિલાબેન એમ પટેલ ના પુત્ર (USA)  (મકાનના બાધકામ માટે )

૫૨                   મનુભાઈ  હાથીભાઈ પટેલ                                                       ૫,૪૦,૦૦૦/-                  ૦૬/૦૮/૨૦૧૩                                                         (મકાનના બાધકામ માટે )

૫૩                    સેહુલ કુમાર રાજેન્દ્રભાઈ જશભાઈ પટેલ                               ૩,૦૦ ,૦૦૦/-                   ૧૪/૦૮/૨૦૧૩ 

૫૪                    શાન્તાબેન  જશભાઈ પટેલ                                                  ૨,૦૦,૦૦૦/-                    ૧૬/૦૮/૨૦૧૩                                                       હસ્તે   સેહુલકુમાર રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ 

૫૫          ઘનશ્યામભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ  ઝારોલા   USA                          ૧૬૦૦૦/-                      ૨૮/૦૧/૨૦૧૪ 

૫૬            બકુલાબેન સુનીલભાઈ પટેલ  (USA)                                           ૨૫,૦૦૦/-                      ૨૮/૦૨/૨૦૧૪                                                         હસ્તે    કનુભાઈ ધોરીભાઇ પટેલ

૫૭             અશ્વિનભાઈ  ગોકળભાઈ ચાવડા                                                 ૧૧,૧૧૧/-                         ૨૮/૦૨/૨૦૧૪

૫૮              યોહાનભાઈ   ટીફાનભાઈ મેકવાન                                             ૧૧,૧૧૧/-                         ૨૮/૦૨/૨૦૧૪ 

૫૯               ચંદ્રકાન્તભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                          ૧,૦૦,૦૦૦/-                      ૨૮\૦૩\૨૦૧૪          

                     માતૃશ્રી શાંતાબેન ની યાદ ગીરી પેઠે                                                               

૬૦                 રાજુભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                              ૧,૫૦,૦૦૦/-                        ૧૧/૦૪/૨૦૧૪                                  

                       માતૃશ્રી શાંતાબેન ની યાદ ગીરી પેટે                                                                                                                                      

 ૬૧                  શૈલેષભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ                                        ૧,૦૦,૫૦૦/-                         ૨૬/૦૪/૨૦૧૪               

                        માતૃશ્રી શાંતાબેન ની યાદ ગીરી પેટે

૬૨                   શાંતાબેન રાવજીભાઈ પટેલ                                         ૧,૫૦,૨૪૭/-                         ૩૦/૦૪/૨૦૧૪

૬૩                   ચેતનાબેન વિજયકુમાર પટેલ (અડાસ)                          ૨૫,૦૦૦\-                       ૨૪\૦૫\૨૦૧૪  (ડાયરી પેટે આપેલ છે.)

૬૪                   ચિન્ટુભાઈ સોહાગભાઈ પટેલ                                        ૧૦૦૦૦૦ \-                       ૧૮\૦૮\ ૨૦૧૪

૬૫                  પાટીદાર પ્રગતિ મંડળ ઝારોલા                                     ૫૦૦૦/-                            ૨૨/૧૧/૨૦૧૪

૬૬                   શરદભાઈ રામાંકાન્તભાઈ પટેલ (ચોપટા)આણંદ   ૧,૦૦,૦૦૦ /-                           ૦૩/૧૨/૨૦૧૪

૬૭                 લલીતાબેન.એમ પટેલ                                            ૩,૦૦,૦૦૦/-                          ૦૮/૧૨/૨૦૧૪

૬૮                 સ્વ મનુભાઈ રવજીભાઈ દેસાઈભીના સ્મનાર્થે             ૫૦,૦૦૦/-                           ૦૪/૦૧/૨૦૧૫

                     હસ્તે  અરુણભાઈ પટેલ  (નડિયાદ)

૬૯               સ્વ સરોજબેન ભુપેન્દ્રભાઈ જશભાઈ પટેલ (USA)       ૫૦,૦૦૦/-                             ૨૬/૦૧/૨૦૧૫

                  હસ્તે તન્મયભાઈ, સીમાબેન ૪ ડાગ બ્રેડી તરફથી

૭૦             જયંતિભાઈ શંકરભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ                     ૧,૦૦૦૦૦ /-                           ૨૬/૦૧/૨૦૧૫  

૭૧               સ્વ જેસંગભાઈ શનાભાઈ પટેલ                                  ૯૮૦૦૦/-                               ૧૦/૦૨/૨૦૧૫                                                                  હસ્તે હસમુખભાઈ જેસંગભાઈ  

૭૨               કાન્તીભાઈ શંકરભાઈ નારણભાઈ પટેલ (બન્ટી)          67000/-                                  ૧૨/૦૨/૨૦૧૫

                      ૨૦/૧/૨૦૧૫ દુનિયા દર્શન કાર્યક્રમ મા મંડપના સાત હજાર અને જમણવાર નાં ૬૦૦૦૦/-આપ્યા હતા

૭૩                 વિનુભાઈ આશાભાઈ પટેલ                                       ૫૦૦૦/-                                  ૧૩/૦૨/૨૦૧૫

૭૪                વિનોદભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ    ૪૦૦૦૦ +૬૦૦૦૦ =૧,૦૦૦૦૦/-                           ૨૪/૦૨/૨૦૧૫                                                                                                                    


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,803